Polityka prywatności

z dnia 02.11.2016 r. Serwisu Internetowego pankredyt.com.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku z prowadzeniem przez niego serwisu pankredyt.com.pl, znajdującego się pod adresem pankredyt.com.pl (przy czym dopuszczalne jest wykorzystywanie do prowadzenia serwisu także domen o innych adresach), zwanego dalej: „Serwisem”
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dariusz Kuźnik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Finansowa e-credit Dariusz Kuźnik, ul. Oleska 97e/602, 45-222 Opole, NIP: 9910261417, REGON: 161468043, zwany dalej: „Administratorem”,
  3. Administrator danych osobowych pełni jednocześni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.
  4. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na adres: wnioski@pankredyt.com.pl
  5. Serwis pankredyt.com.pl zbiera dane osobowe („Dane osobowe”) jego użytkowników („Użytkownik”) poprzez strony internetowe Serwisu, które to dane w formie tzw. Wniosku o Pożyczkę kierowane są do podmiotów potencjalnie zainteresowanych udzieleniem pożyczki (tj. instytucji finansowych udzielających pożyczek – „Pożyczkodawca”)
 2. Zbieranie Danych Osobowych
  1. Zbieramy następujące Twoje Dane osobowe, niezbędne do korzystania z Serwisu (tj. złożenia Wniosku o Pożyczkę): imię, adres e-mail, numer PESEL.
  2. Ponadto zbieramy także dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Serwisu, w szczególności: adres IP (zarówno statyczny jak i dynamiczny), logi cyfrowe, informację o skorzystaniu przez Ciebie z Serwisu, typ przeglądarki, nazwę domeny oraz typ systemu operacyjnego.
 3. Cel i zakres przetwarzania Danych Osobowych
  1. Akceptując Politykę Prywatności wyrażasz zgodę na przetwarzanie Danych osobowych wskazanych w §2 dla celów i w zakresie (szczegółowo opisanych poniżej) niezbędnym do korzystania ze Serwisu w pełnym jego zakresie (tj. ze wszystkich jego funkcjonalności).
  2. Podczas korzystania z Serwisu dla Administratora każdorazowo widoczne mogą być w szczególności: Twój adres IP oraz Twój adres e-mail.
  3. Cele przetwarzania Danych Osobowych obejmują w szczególności:
   • Nadanie dalszego biegu złożonemu przez Ciebie Wnioskowi o Pożyczkę – po podaniu danych osobowych przez Ciebie trafiają one na adres e-mail: wnioski@pankredyt.com.pl.
   • Przekazanie Wniosku Pożyczkodawcy w celu ich przetwarzania przez Pożyczkodawcę w celu wykonywania przez niego wszelkich czynności zmierzających do zawarcia z Tobą umowy pożyczki, negocjowania jej warunków oraz jej wykonywania w szczególności poprzez przekazywanie Tobie informacji dotyczących produktów oferowanych przez Pożyczkodawców za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym pocztą elektroniczną i w postaci smsów) oraz poprzez przekazywanie Ci informacji podczas rozmowy telefonicznej.
  4. W szczególności wyrażasz zgodę na wielokrotne kontaktowanie się z Tobą przez przedstawicieli Pożyczkodawców w drodze telefonicznej lub e-mailowej w celu przedstawienia Ci propozycji wzięcia pożyczki lub złożenia oferty pożyczki.
 4. Informacji Handlowej
  1. Akceptując Politykę wyrażasz zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowej, w szczególności elektronicznego biuletynu (newslettera), materiałów marketingowych, promocyjnych i reklamowych („Materiały”) na Twój adres e-mail lub na podany przez Ciebie numer telefonu jak i na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych. Materiały te możesz otrzymywać od Nas, Pożyczkodawców lub innych podmiotów współpracujących z Nami („Partnerzy”)
  2. Jednocześnie wyrażasz także zgodę na przekazanie Twoich Danych Osobowych niezbędnych do wysyłania Materiałów (tj. adres e-mail lub numer telefonu) Pożyczkodawcom oraz Partnerom jak i na przetwarzanie Danych Osobowych dla celów i zakresie niezbędnym do wysyłania Ci Materiałów.
  3. Zgodę na otrzymywanie od Nas Informacji Handlowej możesz w każdym momencie (w tym także bezpośrednio po akceptacji Regulaminu) odwołać poprzez
   • wypisanie się z listy mailingowej, klikając na link podany w wiadomości lub
   • poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: wnioski@pankredyt.com.pl lub
   • żądając usunięcia Twoich Danych Osobowych z naszej bazy (żądanie równoznaczne z odwołaniem zgody) w sposób opisany w §7
  4. Zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowej od Pożyczkodawców lub Partnerów możesz odwołać w sposób podany w treści otrzymywanych od nich wiadomości a także kontaktując się z nimi na ich adres e-mail lub adres korespondencyjny.
  5. Odwołanie zgody, o której mowa w ust. 3 i 4 nie powoduje odwołania zgody, o której mowa w §3.
 5. Podmioty, którym możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe
  Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

  1. Administrator
  2. Jego pracownicy i osoby z nim współpracujące.
  3. Nazwa.pl spółka zoo z siedzibą w Krakowie, Ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków
  4. INIS spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik – dla celów wysyłki Informacji Handlowej.
  5. Nasi Partnerzy oraz Pożyczkodawcy dla celów wysyłania Ci Informacji Handlowej, jeśli wyraziłeś zgodę, o której mowa w §4.
  6. Organy władzy publicznej na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Odpowiedzialność za zabezpieczenie i przetwarzanie danych osobowych
  1. Za należyte zabezpieczenie Danych Osobowych odpowiedzialna jest firma wydzierżawiająca Serwer, na którym to Dane się znajdują, to jest Nazwa.pl spółka zoo z siedzibą w Krakowie, Ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków.
  2. Administrator odpowiada za przetwarzanie Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia Danych Osobowych organowi władzy publicznej, jeśli obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa lub z żądania takiego organu; wszelkie roszczenia w tym zakresie, należy kierować do tegoż organu władzy publicznej.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez Pożyczkodawców oraz Partnerów, w szczególności za uciążliwe lub natarczywe kontakty telefoniczne lub mailowe ich przedstawicieli w celu namówienia Ciebie do zawarcia pożyczki. Wszelkie skargi w tym zakresie prosimy kierować do Pożyczkodawców lub Partnerów.
 7. Twoje prawa dotyczące danych osobowych
  1. Dane Osobowe podajesz dobrowolne, jednakże ich podanie jest niezbędne, jeśli chcesz skorzystać z Serwisu. Pamiętaj, iż podanie Twoich danych osobowych skutkuje tym, iż staną się one dostępne dla innych osób, które mogą do Ciebie zadzwonić lub skontaktować się z Tobą przez e-mail w celu złożenia Ci propozycji zawarcia umów pożyczek – przemyśl więc swoją decyzję o skorzystaniu z Serwisu, czy na pewno tego potrzebujesz. Możesz także uzyskać pożyczkę zwracać się bezpośrednio do banku czy firmy pożyczkowej, bez konieczności korzystania z Naszego Serwisu.
  2. Masz prawo wglądu w Twoje Dane Osobowe.
  3. W każdym czasie możesz zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych z Naszej bazy. Żądanie takie jest również jednoznaczne z odwołaniem zgody na otrzymywanie od Nas Informacji Handlowej. Zgłoszenie żądania następuje w formie wniosku poprzez wysłanie e-maila na adres wnioski@pankredyt.com.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora. Administrator w celu weryfikacji Twojego wniosku może poprosić o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tożsamości zgłaszającego; w razie braku podania tych informacji lub przesłania dokumentów Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek jest prawidłowy, Administrator usuwa Dane Osobowe w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia prawidłowego wniosku (termin ten wynika z kwestii technicznych). W wyjątkowych wypadkach termin ten może być dłuższy, o czym Administrator zawiadomi Użytkownika.
  4. Usunięcie danych osobowych z Naszej bazy oznacza, iż nie będą on w niej przetwarzane i nie będą udostępniane innym podmiotom. Nie oznacza natomiast zaprzestania przetwarzania danych przez podmioty, którym uprzednio Dane te zostały udostępnione (np. to, że Twoje dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy nie oznacza, że pożyczkodawca, który wcześniej otrzymał od nas Twoje dane osobowe, nie będzie do Ciebie dzwonić z ofertami czy propozycjami). Wszelkie skargi w tym zakresie i żądania usunięcia danych osobowych należy kierować do Pożyczkodawcy.
  5. Masz prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, jak i ich uzupełnienia, poprawienia lub zmiany. Dokonujesz tego poprzez zgłoszeni wniosku na adres: wnioski@pankredyt.com.pl. Jeśli Dane Osobowe zostały już przekazane Pożyczkodawcy, to wszelkie wnioski odnośnie uzupełnienia, zmiany, poprawienia, dostępu do Twoich danych osobowych znajdujących się w prowadzonych przez nich zbiorach, należy kierować do Pożyczkodawców. Administrator nie odpowiada za należyte przetwarzanie Danych Osobowych przez Pożyczkodawców.
  Polityka Cookies
 8. Stosowanie Cookies
  Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.
 9. Zgodność stosowania Cookies z prawem
  Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Brak ingerencji Cookies w urządzenie końcowe
  Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 11. Cele wykorzystywania Cookies
  Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
  3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.
 12. Rodzaje plików Cookies
  W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:

  1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu;
  2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfesju Użytkownika
  3. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.
 13. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców
  Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę
 14. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies
  Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.
 15. Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytać np. pod tym adresem: http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl